Regulamin serwisu | Oliwia Kłonowska

Regulamin serwisu internetowego www.oliwiaklonowska.pl

Poniżej znajdziesz regulamin serwisu internetowego www.oliwiaklonowska.pl, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach dostawy i płatności dostępnych w serwisie, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym.

Serwis należy do Oliwii Kłonowskiej prowadzącej działalność gospodarczą z siedzibą we Wrocławiu przy ul.Rybackiej 20, 53-656 Wrocław, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującej się numerem NIP: 8971928074 i REGON: 526546625 , zwana dalej Administratorem.

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami poprzez adres mailowy kontakt@oliwiaklonowska.pl lub korzystając z formularza kontaktowego na stronie oliwiaklonowska.pl/kontakt.

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza uzyskać Dostęp do Usługi w Serwisie.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem www.oliwiaklonowska.pl/regulamin
 3. Serwis – serwis internetowy www.oliwiaklonowska.pl na który składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Klientów. Na rzecz klientów udostępniane są w ramach Serwisu funkcjonalności pozwalające na realizację zawartych w Serwisie Umów.
 4. Administrator – Usługodawca prowadzący serwis internetowy www.oliwiaklonowska.pl – Oliwia Kłonowska prowadzącej działalność gospodarczą z siedzibą we Wrocławiu, NIP: 8971928074 i REGON: 526546625.
 5. Produkt – przedmiot świadczonej Usługi w Serwisie objęty ceną wskazaną przy jego prezentacji w Serwisie. Produkt może być także dostępny bezpłatnie, co zostanie odpowiednio wskazane przy jego prezentacji w Serwisie. Dostępność danego Produktu może być limitowana. Produkty po zawarciu umowy o dostęp do treści cyfrowych nie są dostarczane Klientowi, lecz umożliwiane jest ich odtwarzanie z poziomu Konta użytkownika w ramach Serwisu.
 6. Usługi – usługi takie jak:
  1. Kursy – Usługa świadczona na podstawie wcześniej zawartej Umowy. Usługa świadczona jest drogą elektroniczną przez czas określony wskazany w opisie Produktu przed zawarciem Umowy. W ramach realizacji Umowy na Kurs, Klient ma dostęp czasowy do konkretnej zawartości w Serwisie. W niektórych przypadkach dostęp do kursu może być dożywotni – ta informacja każdorazowo wskazana jest przy zakupie kursu. Do realizacji Umowy Klient musi założyć Konto w trakcie zawierania Umowy. Nie jest możliwe korzystanie z Kursów bez posiadania Konta.
  2. Szkolenie – Produkt, którego zakup umożliwiają funkcjonalności Serwisu. Może być on świadczony zarówno w formie spotkań online, stacjonarnie jak i w formie udostępnionych nagrań. Udział w Szkoleniu podlega osobnemu Regulaminowi Wydarzenia. Każdy uczestnik musi zaakceptować Regulamin Wydarzenia przy zawarciu Umowy.  Klient podlega szczególnym prawom i obowiązkom w związku z wydarzeniem typu Szkolenie.
  3. Konsultacje indywidualne – Usługa świadczona w formie spotkań online lub spotkań stacjonarnych. Kosnultacje indywidualne na stronie serwisu internetowego oliwiaklonowska.pl to Terapia TSR, Terapia Par, Trening mentalny. Świadczenie usługi poprzedzone jest wyborem dostępnego terminu spotkania oraz wpłacenia pełnej kwoty za konsultację. Opłata musi zostać dokonana przed rozpoczęciem konsultacji. Przy rezerwacji konsultacji poprzez portal oliwiaklonowska.pl klient zyskuje dostęp do swojego konta w serwisie (panelu klienta), gdzie ma możliwość zmiany terminu konsultacji lub anulowania spotkania. Zmiana terminu i jego anulowanie jest możliwe do 12h przed umówioną konsultacją – po tym czasie nie ma możliwości zmiany i anulowania spotkania, a wpłacona kwota nie podlega zwrotowi (chyba, że klient podlega indywidualnym ustaleniom z Administratorem). Na konsultacje indywidualne może zapisać się osoba (lub para w przypadku Terapii par), która ukończyła 18 rok życia. W przypadku osób poniżej 18 roku życia konsultacja może nastąpić dopiero po uzyskaniu zgody od prawnego opiekuna/rodzica.
 1. Formularz Zamówienia – przestrzeń w Serwisie oznaczona ikoną koszyka, która rozpoczyna proces realizacji zamówienia. Etap ten nie jest równoznaczny z zawarciem Umowy.
 2. Umowa – zamówienie na Usługę złożone przez Klienta, poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz z uiszczeniem pełnej opłaty za szkolenie, w odpowiedzi na ofertę złożoną przez Oliwię Kłonowską lub dostępną na stronie oliwiaklonowska.pl. 
 3. Płatności za Dostęp do usługi płatnej można dokonać dostępnymi w Serwisie metodami płatniczymi.
 4. Dostęp do Usługi, która nie podlega opłatom uzyskiwany jest przez Klienta poprzez otwarcie odpowiedniej strony WWW Serwisu, w większości sytuacji będzie wymagane w tym celu posiadanie bezpłatnego Konta w Serwisie www.oliwiaklonowska.pl. Dostęp do konsultacji indywdualnych realizowany jest przez zewnętrzną platformę Google Meets. Dane dostępu do spotkania przesyłane są każdorazowa mailem na adres podany przez klienta przy rejestracji. 
 5. Konsument – Klient, będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć z Oliwią Kłonowską Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Serwisu Oliwia Kłonowska zapewnia funkcjonalności, które dają Klientowi możliwość zawarcia Umowy na poszczególne Produkty: Kursy, Szkolenia i Konsultacje indywidualne.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Administratora i Klienta.
 3. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są:
  1. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox w wersji najnowszej lub dwóch wersji wstecz
  2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
  3. Włączona obsługa plików cookies
  4. Włączona obsługa JavaScript
 4. Administrator nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Klienta, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Klienta.
 5. Klient nie może zawrzeć poprzez Serwis Umowy na Produkty w sposób anonimowy ani pod pseudonimem.
 6. Zakazane jest podczas korzystania z Serwisu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie.

§ 3 Składanie zamówienia

 1. Klient może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient, korzystając ze strony internetowej. Klient może zarejestrować się na konsultacje indywidualne również poprzez bezpośredni kontakt z Administratorem lub za pośrednictwem mediów społecznościowych administratora. 
 2. Zarejestrowanym klientem jest Klient, który posiada konto w Serwisie. Klient może założyć konto z poziomu Serwisu. 
 3. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Klienta produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Klient powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Klient może skontaktować się z Administratorem.
 4. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Klient zostanie przekierowany do bramki płatności, zgodnie z wybraną przez siebie metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Serwisu. Moment zawarcia Umowy nastąpi w momencie potwierdzenie w systemie, że płatność realizowana przez Klienta przebiegła pomyślnie. Automatycznie po otrzymaniu potwierdzenia w Systemie Klient otrzyma dostęp do zakupionych Produktów lub otrzyma szczegółowe informacje dot. wykupionej konsultacji.
  1. Potwierdzenie otrzymania płatności przez Administratora stanowi moment zawarcia Umowy. Potwierdzenie to zostanie przesłane Klientowi na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. 
 1. Jeżeli przedmiotem zamówienia są jednocześnie Produkty różnego rodzaju, złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia kilku Umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi zamówienia.
 2. W formularzu zamówienia Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Administrator zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Administratora. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Administratorowi na podjęcie kontaktu z Klientem, Administrator udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
 3. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Administrator nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 6 powyżej.

§ 4 Płatność

 1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Serwisu oraz prezentowane są Klientowi na etapie składania zamówienia.
 2. Dostępne w Serwisie płatności prowadzone są poprzez zewnętrznych dostawców widocznych w trakcie dokonywania zamówienia.
 3. Szczegółowe zasady korzystania z form płatności udostępnianych przez dostawców zewnętrznych określone są w ramach odpowiednich regulaminów udostępnianych przez tych dostawców. Korzystanie z tych form płatności wiąże się z akceptacją postanowień ww. regulaminów. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za realizację procesu płatności przez dostawców zewnętrznych.

§ 5 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Administrator świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Administratora jest umożliwienie Klientowi złożenia zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia poprzez Serwis, prowadzącego do zawarcia z Administratorem Umowy na poszczególne Usługi.
 3. Aby założyć Konto w Serwisie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię, nazwisko, adres e-mail, podanie hasła dostępu (do późniejszego logowania na Konto) oraz opcjonalnie numeru telefonu, nazwę firmy wraz z koniecznymi danymi i uwagi.
 4. Założenie Konta w Serwisie jest darmowe.
 5. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.Login to adres email podany podczas rejestracji.
 6. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Administratora, w szczególności za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie lub pisemnie na adres kontakt@oliwiaklonowska.pl.
 7. Jeżeli Klient zdecyduje się zapisać do newslettera, Administrator świadczy również na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Klientowi wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Administratora. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie rejestracji lub w procesie składania zamówienia lub poprzez zgłoszenie w mediach społecznościowych Administratora (za pośrednictwem Instagrama, TikToka i/lub Facebooka). Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Administratora.
 8. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Klienta nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast Umowy sprzedaży oraz Umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Serwisu.
 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 10. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Klient powinien poinformować Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 11. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu, Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@oliwiaklonowska.pl. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu. Administrator będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
 12. Klient nie posiada praw do kopiowania w całości lub części udostępnianych w ramach świadczonej Usługi materiałów video, jak i ich prezentowania lub rozpowszechniania.
 13. W ramach pojedynczego Dostępu, możliwe jest odtwarzanie materiału objętego tym Dostępem wyłącznie na jednym urządzeniu jednocześnie.  

§ 6 Kursy

 1. Realizacja zamówienia obejmującego Kurs następuje poprzez zalogowanie się przez Klienta na Konto  założone w Serwisie. W panelu Moje Kursy udostępnione są wszystkie Kursy dostępne dla Klienta w danym momencie zgodnie z realizowanymi na jego rzecz Umowami przez Administratora. 
 2. Dostęp do kursu odbywa się za pośrednictwem Serwisu.
 3. Z chwilą zalogowania się do konta Klienta w ramach kursu, treści cyfrowe stanowiące zawartość kursu uważa się za dostarczone w całości Klientowi.
 4. W przypadku Kursów, dostęp do treści wchodzących w skład kursu może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie na stronie Serwisu. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego czasu, Klient utraci dostęp do kursu.
  1. Jeżeli dostęp do kursu przyznawany jest na czas nieoznaczony, Administrator może podjąć decyzję o wyłączeniu dostępu do kursu, o czym uprzedzi Klienta przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem. W takiej sytuacji Klient będzie mógł pobrać  część dostępnych materiałów jednak z zastrzeżeniem, że niektóre materiały nie będą podlegały takiej możliwości (szczególnie wszelkiego rodzaju nagrania video, pliki audio).
 5. Klient zobowiązany jest korzystać z Serwisu w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  1. Klient zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, takimi jak hasło dostępu do Serwisu.
  2. Klient zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby powodować destabilizację działania serwisów Administratora, bądź mogących w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie z Platformy innym Klientom.
  3. Klient zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień. Niedozwolone jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów Administratora lub pobierających z nich dane.
 6. W razie korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z ust. 4 powyżej, Administrator zachowuje prawo do zablokowania Klientowi dostępu do platformy.
 7. Umowa na korzystanie z Serwisu zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą dokonania rejestracji Konta Klienta.
 8. Poszczególne Kursy dostępne w Serwisie mogą być prezentowane również w ramach oddzielnych stron internetowych, innych niż Serwis. Zakup dostępu do Kursu następuje jednak zawsze za pośrednictwem mechanizmu Serwisu.
 9. Klient nie posiada praw do kopiowania w całości lub części udostępnianych w ramach świadczonej Usługi materiałów video, jak i ich prezentowania lub rozpowszechniania.

§ 7 Konsultacje indywidualne – Terapia TSR, Terapia Par, Trening mentalny

 1. Realizacja zamówienia obejmującego Konsultacje indywidualne następuje poprzez wybór odpowiedniego terminu konsultacji i złożenie zamówienia w Serwisie. 
 2. Po dokonaniu zmówienia i płatności w Panelu klienta na stronie serwisu pojawi się możliwość zmiany terminu konsultacji lub możliwość jej całkowitego anulowania. Klient może zmienić termin konsultacji lub ją anulować do 12h przed planowanym terminem konsultacji. 
 3. W przypadku anulowania terminu konsultacji do 12h przed rozpoczęciem spotkania wpłacone środki zostaną zwrócone klientowi najszybciej jak to możliwe, w taki sam sposób w jaki klient dokonał płatności. Możliwa jest zmiana sposobu zwrotu środków po wcześniejszym kontakcie z Administratorem
 4. Jeśli klient będzie chciał anulować lub zmienić termin konsultacji po upływie 12h wskazanych powyżej – możliwości te zostają zablokowane i nie przysługuje klientowi zwrot środków za konsultację. 
 5. Klient może anulować spotkanie lub zmienić jego termin także poprzez kontakt mailowy z Oliwią Kłonowską – mail wysłany na adres o.klonowska0@gmail.com. Zmiana terminu lub odwołanie konsultacji poprzez kontakt mailowy jest możliwe najpóźniej 24h przed planowanym terminem konsultacji. Po tym czasie odwołania nie będą przyjmowane a zwroty nie będą realizowane. Bardzo proszę więc o skorzystanie w takim wypadku z Panelu klienta lub wcześniejszą informację o wszelkich zmianach.
 6. Gdy klient nie stawi się na konsultację indywidualną, wpłacone przez klienta środki nie podlegają zwrotowi. 
 7. Czas konsultacji indywidualnej jest stały – w przypadku spóźnienia klienta na spotkanie nie ma możliwości przedłużenia spotkania. 
 8. W przypadku spóźnienia osoby prowadzącej konsultację czas spotkania zostanie wydłużony jeśli umożliwia to dalszy grafik. W przeciwnym wypadku kolejna sesja zostanie wydłużona o czas spóźnienia osoby prowadzącej. 
 9. Na konsultacje indywidualne może zapisać się osoba (lub para w przypadku Terapii par), która ukończyła 18 rok życia. W przypadku osób poniżej 18 roku życia konsultacja może nastąpić dopiero po uzyskaniu zgody od prawnego opiekuna/rodzica. 
 10. Klient zgłaszający się na konsultację indywidualną, akceptując niniejszy regulamin potwierdza ukończenie 18 roku życia — osoba prowadząca konsultację nie ma obowiązku weryfikacji tego faktu. Jeśli osoba prowadząca miałaby co do tego wątpliwości ma możliwość przerwania sesji w celu uzyskania pełnych informacji. W przypadku osoby niepełnoletniej bez zgody rodzica/opiekuna prawnego ,osoba prowadząca konsultację może odmówić przeprowadzenia konsultacji. W takim wypadku wpłacona za konsultacje kwota zostanie zwrócona klientowi. 
 11. W ramach konsultacji nie prowadzę diagnozy psychologicznej, co związane jest z posiadaniem wykształcenia wyższego w ramach socjologii. Osoba podejmująca współpracę jest w pełni tego świadoma.
 12. Wszelkie ustalenia indywidualne w zakresie konsultacji prosimy zgłaszać na adres mailowy o.klonowska0@gmail.com lub kontakt@oliwiaklonowska.pl

§ 8 Prawa własności intelektualnej

 1. Administrator poucza niniejszym Klienta, że treści zawarte w Serwisie, produkty, treści cyfrowe oraz materiały tekstowe, graficznie i zdjęciowe objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Administratorowi.
 2. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 9 Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł z Administratorem umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta Zamawiającemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zakupu biletu na Szkolenie (prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie usług związanych z wydarzeniami kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi).
 4. Chwilą rozpoczęcia świadczenia  jest uzyskanie  dostępu do Kursu w Koncie Klienta, do którego Klient uzyskuje dostęp za pomocą danych podanych w Formularzu Zamówienia na stronie Serwisu. 
 5. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną na  kontakt@oliwiaklonowska.pl
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Administrator zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Administrator został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

§ 10 Reklamacje

 1. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi. 
 2. Reklamacje dotyczące transakcji płatniczych dotyczących Dostępu do Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jak również reklamacje dotyczące realizacji Usługi należy zgłaszać do Administratora na adres kontakt@oliwiaklonowska.pl
 3. Reklamacje Klientów rozpatrywane będą przez firmę na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez firmę zgłoszenia reklamacji.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3.- o nie więcej niż 10 dni – w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Administratora (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Klienta na kontakt podany przez Klienta podczas składania reklamacji.

§ 11 Dane osobowe 

Administratorem danych osobowych Klienta jest Administrator (Oliwia Kłonowska).

 1. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu obsługi zamówień, konta Klienta oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Serwisu umowami.
 2. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://oliwiaklonowska.pl/polityka-prywatnosci/

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Administrator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Administratorem,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Serwisie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2.  Administrator zastrzega sobie możliwość czasowego blokowania dostępu do Serwisu w celu prowadzenia prac konserwacyjnych.
 3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Serwisu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Administratora. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych.
 4. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 04.10.2023.

§ 14 Zmiany Regulaminu

 1. Z zastrzeżeniem zdania następnego firma zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa. Do zakupionych Usług stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w momencie zawarcia Umowy. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Klientom na stronie Serwisu oraz podczas logowania Klienta do Serwisu lub poprzez wiadomość mailową wysłana na adres podany przy rejestracji.
 2. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu, o ile nie zastrzeżono inaczej.
 3. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Klient powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż aktywacja w Serwisie po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Klienta.
Koszyk
Shop cart Twój koszyk jest pusty